Θεόδωρος Κουτρούκης: σύντομο βιογραφικό

theodoros Koutrukis 24grammata24grammata.com/ προσωπικότητες
Θεόδωρος Κουτρούκης
Επίκουρος Καθηγητής (Μόνιμος)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομική των Ανθρωπίνων Πόρων
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα:

Ο Δρ. Θεόδωρος A. Κουτρούκης είναι οικονομολόγος της εργασίας και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (B.Sc., M.Sc.), Πάντειο (Ph.D.,PostDoc), Οικονομικό Αθηνών (PostDoc) και ΕΑΠ (M.A.).

Δίδαξε στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιωαννίνων, Θράκης, Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, την ΑΣΠΑΙΤΕ και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι ακόμη Μεσολαβητής – Διαιτητής στον ΟΜΕΔ και αξιολογητής προγραμμάτων ΕΚΤ. Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά δίκτυα ερευνητών, εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και σε πολλά συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται σε θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης, εργασιακών σχέσεων, εκπαίδευσης ενηλίκων, οικονομικής των ανθρώπινων πόρων και διαπραγματεύσεων. Στο έργο του περιλαμβάνονται εννέα βιβλία και πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.  Είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων όπως η Διεθνής Εταιρία Εργασιακών Σχέσεων, η Ευρωπαϊκή Εταιρία Οικονομολόγων της Εργασίας, η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού κ.α.

Μαθήματα που Διδάσκει:
Διαπραγματεύσεις
Επιχειρηματικότητα
Εργασιακές Σχέσεις
Δημοσιεύσεις:

Λίστα δημοσιεύσεων

1. Διδακτορική Διατριβή

§         Εργασιακές Σχέσεις στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις: Η εμπειρία των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας (διδακτορική διατριβή), Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2004.

2. Βιβλία – Μονογραφίες

§         Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ελλάδα. Η δύσβατη ογδοντάχρονη δια­δρομή, Αθήνα:Ειδική Εκδοτική, 1989.

§         Πρακτικά Θέματα στις Εργασιακές Σχέσεις: Η ελληνική και Κοινοτική Συγκυρία (*),Αθήνα: Γαλαίος, 1992.

§         Κοινωνική Ευρώπη: Όψεις της βιομηχανικής δημοκρατίας στις ευρωπαϊκές επιχει ρή σεις (*), Αθήνα: Financial Forum, 1994.

§         Αμοιβαία Κεφάλαια: Πρακτικά θέματα, Financial Forum, Aθήνα, 1995.

§         Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις στη δίνη του 21ου αιώνα, Αθήνα: Επιθεώ ρηση Εργασια κών Σχέσεων, 1998(*).

§         Εργασιακές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Ο κοινωνικός διάλογος στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, Αθήνα- Κομοτηνή: Α. Σάκκουλας, 2005.

3. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους με κριτές

§         Greece (*), στο B.S. Cooper (ed), Labor Relations in Education: An International Per spec tive, Westport: Greenwood Press, 1992, 127-136.

§         Employee Participation and Bipartite and Tripartite Cooperation in Greece: Prob lems and Prospects (*), στο R. Markey, A. Chouraqui, P. Gollan, A. Hodgkinson & U. Veersma (eds), Models of Employee participation in a Changing Global Envi ronment: Diversity and In teraction, Al­dershot:Ashgate, 2001, 137-143.

§         Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργασίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, στο Π. Γετίμης, Α. Δεδουσόπουλος, Γ. Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη & Σ. Ρομπόλης, Εργα σία 2002, Αθήνα: Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2002, 309-319.

§         Ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα: H εθνική και η τοπική διάσταση(*), στο Α. Δεδουσόπουλος, Γ. Κουζής, Ξ. Πετρινιώτη & Σ. Ρομπόλης, (επιμ.),Εργασία 2005, Ιν στιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώ πινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2005, 57-70.

§         Employee Participation in the European Company: Implications for theGreek Industrial Relations System, in M. Gold, A. Nikolopoulos and N. Kluge (eds), The European Company Statute: A New Approach to Corporate Governance, Brussels, Peter Lang (forthcoming 2008).

4. Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

§         Part-time work in Greece: Problems and prospects, The Work Flexibility Review, 2, 1991 (*).

§         Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Επιχειρήσεων στην Ελλάδα: Η περίπτωση της BPOil Europe(*), Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 31, 2001, 127-136.

§         Ο κοινωνικός διάλογος σε τοπική κλίμακα: Το παράδειγμα της Ημαθίας, Το Βήμα των Κοι νωνικών Επιστημών, 40, 2004, 149-169.

§       Η συμμετοχή των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις,Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3 (1), 2005, 29-41.

§         Ο κοινωνικός διάλογος για τη Δια Βίου Μάθηση: Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία (*), Εκπαίδευση Ενηλίκων, (υπό δημοσίευση).

§         Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση(*), Επιθεώρηση Εργασια κών Σχέ σεων, 1, 1996.

§         Η δύναμη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και η απάντηση των συνδικαλιστικών οργανώ σεων, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 3, 1996.

§         Η μείωση των αρνητικών συνεπειών της νέας τεχνολογίας στην απασχόληση: Ο ρόλος της τριμερούς συνεργασίας, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 5, 1997.

§         Ο εργατικός συνδικαλισμός στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία: Μια συγκριτική επι σκό πηση από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι το 1990(*), Επιθεώρηση Εργασια κών Σχέ σεων, 6, 1997.

§         Ευρωπαϊκά Συμβούλια Επιχειρήσεων: Η επόμενη ημέρα του κοινωνικού διαλό γου στην Ευ ρώπη(*), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 7, 1997.

§         Η συμμετοχή των εργαζομένων στον καθορισμό και τον έλεγχο των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας: Η ελληνική εμπειρία,Επιθεώρηση Εργα σιακών Σχέσεων, 10, 1998.

§         Οι νέοι συμμετοχικοί θεσμοί στις υπερεθνικές επιχειρήσεις: Το δυσεκπλήρωτο ενός χρό νιου αιτήματος, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 11, 1998.

§          Η  Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας Ο ρόλος των Μονάδων Προώθη σης στην Απασχό ληση, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 23, 2001.

§         Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος εργασίας, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 19, 2000.

§         Ο κοινωνικός διάλόγος για τη Δια Βίου Μάθηση (*), Εκπαίδευση Ενηλίκων, 8, 2006, 18-24.

§         Ο κοινωνικός διάλογος στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας: Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 42, 2006, 28-42.

§         Εργασιακές Σχέσεις στις Υπηρεσίες, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,  44, 2006, 4-11.

§         Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργασίας: Δυσλειτουργίες, αποτελεσματικότητα και η αναθεώρηση της Οδηγίας 94/45/ΕΚ, Το Βήμα των Κοι νωνικών Επιστημών, 51, 2008, 57-79

§         Developments in the level and structure of employment and their impact on industrial relations in the service sector of the developed countries: a literature review, The Cyprus Journal of Science and Technology, (5) 3, 2007, 21-26.

§         New forms of employee involvement in European Companies: Implications for the Greek Industrial Relations system, Social Cohesion and Development, (υπό δημοσίευση).

§         Ο ρόλος και η σημασία της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης: μια βιβλιογραφική αναζήτηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, (υπό δημοσίευση).

§         Απόψεις συνδικαλιστικών στελεχών για τη συνδικαλιστική εκπαίδευση: η περίπτωση ενός πρωτοβάθμιου εργατικού σωματείου, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 49, 2008, 14-24.

5. Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

§         Ευρωπαϊκά Συμβούλια Επιχειρήσεων: Οι επιδράσεις ενός νεότευκτου θεσμού στις ερ γα σιακές σχέσεις στις πολυεθνικές επιχειρήσεις(*), Ανακοίνωση στο Διε θνές Συνέ δριο της Ένωσης Διδα κτόρων Καθηγητών ΤΕΙ με θέμα «Παραγωγικότητα, Απασχό ληση και Τεχνο λογική Εκπαίδευση στη Νέα Χι­λιετία», Αθήνα, 2-3.10.2000 (δημοσιευ μένη στα πρακτικά του συ νεδρίου, Αθήνα: Παπαζήσης, 2001).

§         Μορφές εργατικής αλληλεγγύης στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης: Η περίπτωση των Ευρωπαϊ κών Συμβουλίων Εργασίας, Ανακοί νωση στο 10ο συνέδριο του Ιδρύματος Σ. Καράγιωργα (2005) με θέμα «Εργασία και Πο λιτική: Συνδι καλισμός και Οργάνωση συμφερό ντων στην Ελλάδα (1974-2004)», Αθήνα, Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, 366-382.

§         ICT graduate programmes in Greece: Analysis and Association with the labour mar ket, paper to the International Conference on «Global Integration of Graduate Programs», Amman, 26-30.11.2004, [published in the conference proceedings] (*), 97-104.

§         Απασχόληση και Δεξιότητες στην Οικονομία των Υπηρεσιών: Η προσέγγιση της δια βίου μάθησης, Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Οι Νέες Τεχνολογίες στη Δια Βίου Μάθηση», Λαμία, 16-17.4.2005 (*), (δημοσιευμένο στα ηλεκτρονικά πρακτικά συνεδρίου, διαθέσιμο στοhttp://cosy.ted.unipi.gr/NTdiabiou2005/media/papers/P46.doc

§         Developments in the level and structure of employment and their impact on Industrial Relations in the Service Sector of the developed countries: a literature review, paper to the II University Professors’ European Symposium “Ora et Labora: Work in Europe, Pontifical Lateranensis University, Rome, 30th of June-3rd of July, 2005.

§         Η ανάδυση των κοινωνικών δεξιοτήτων στην Οικονομία των Υπηρεσιών: Τριτογενοποίηση και Δια Βίου Μάθηση, ανακοίνωση στο 2ο διεθνές συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Εκπαίδευση ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες», Αθήνα, 16-18.12.2005 (δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου).

6. Μελέτες – Κείμενα Εργασίας

§         Social Dialogue in areas and times of depression: Evidence from regionalGreece, African Journal of Business Management (*), (υπό κρίση).

§         Η Συνδικαλιστική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: μελέτη των απόψεων πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών στελεχών για τις επιδράσεις της (μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία), ΕΑΠ, Θεσσαλονίκη, 2007

§         Aspects of worker participation in Greece: a legal revolution and the evolution so far, Italian Labour Law e-Journal (υπό κρίση) (*).

§         Πολιτικές Απασχόλησης φιλικές προς την οικογένεια:Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου, (κείμενο εργασίας), (*).

7. Περιοδικά με συντακτική επιτροπή

§         Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των δημόσιων επιχειρήσεων: Συγκρι τική επι σκόπηση της ελληνικής και της ιρλανδικής εμπειρίας(*), Διοικη­τική Ενημέ ρωση, 2, 1995.

§         Εργασιακές Σχέσεις στην Εκπαίδευση(*), Διοικητική Ενημέρωση, 3, 1995.

§         Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα, Διοικητική Ενημέ­ρωση,4, 1996.

§         Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα: Οργάνωση και λειτουργία, Διοικη­τική  Ενημέ ρωση, 5, 1996.

§         Συνεταιριστικές Τράπεζες: Παρόν και Μέλλον, Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπε ζών, 7, 1996.

§         Ιδιωτικοποίηση: Στις παρυφές του ελληνικού πειράματος, Διοικητική Ενημέ­ρωση, 7, 1996.

§         Κοινωνικός Διάλογος: Η ευρωπαϊκή και η ελληνική διάσταση, Διοικητική Ενημέ ρωση, 8, 1997.

§         Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Αγορά Εργασίας, Η εμπειρία των δομών Στήρι ξης για την Εύ ρεση Απασχόλησης στο νομό Θεσσαλονίκης, Επιθεώρηση Συμβουλευτι κής και Προσανατολι σμού, 66-67, 2003.

§         Παγκοσμιοποίηση και Οικονομία των Υπηρεσιών: Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις στον Τριτογενή τομέα, Επιθεώρηση Συμβουλευτι κής και Προσανατολι σμού, 74-75, 29-38.

§         Επιδράσεις των ευρωπαϊκών νομοθετικών πρωτοβουλιών στους θεσμούς συμμετοχής: Η οδηγία για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, (66) 10, 2007, 577-586.

8. Λοιπή εργογραφία

§         Recent developments in the trade union movements of Greece and Bulgaria: A compara tive analy sis (*), paper to the 9th World Congress of the Interna­tional In dustrial Relations As sociation, Sydney, 31.8.- 4.9.1992.

§         Πολιτική Οικονομία, Θεσσαλονίκη, Ζήτη, (α’ εκδ. 1993 β’ εκδ. 1994 γ’ εκδ. 1996).

§       Aspects of lower and higher level workers participation in Greece, paper to the Annual Conference of the International Sociological Association, Athens-Glyfada, 9-12.9.1999(*).

§       The Greek Experience in European Works Councils: New Challenges for a periph eral In dustrial Rela tions System (*), paper to the 6th European Congress of the In ternational In dustrial Relations Association, Oslo, 25-29.6.2001.

§       Social Dialogue at the Local Community Level: the case of the Imathia Region in Northern Greece, paper to the 13th World Congress of the International Indus trial Relations Asso ciation, Berlin, 8-12.9.2003(*).

§       The added value of European Works Councils: a case study approach in Greek subsidi aries, paper to the 7th European Congress of the International Indus trial Re lations Asso cia tion, Lisbon, 7-11.9.2004.

§       Employee Participation in the European Company: Implications for the Greek industrial relations system, paper to the Asian Regional Congress of theInternational Indus trial Re lations Asso cia tion, New Delhi, 19-21.4.2007.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται σε θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης, εργασιακών σχέσεων, εκπαίδευσης ενηλίκων, οικονομικής των ανθρώπινων πόρων και διαπραγματεύσεων.