Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης

Επιμέλεια:  Δ.Κ.Ξενάκης

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]


Γράφουν οι:
Μ. Αλμπάνη,
Γ.Β. Αυγερινός,
Π. Κορλίρας,
Κ.Γ. Κούγιας,
Χ. Κουταλάκης,
Κ.Α. Λάβδας,
Δ. Λαγός,
Σ. Λαδή,
Θ. Λαζαρίδης,
Ν. Μαραβέγιας,
Μ. Μητσόπουλος,
Δ. Νεζερίτης,
Γ. Νεοφώτιστος,
Θ.Π. Ντόκος,
Δ.Κ. Ξενάκης,
Ν.Ε. Παπαδάκης,
Γ. Παπαντωνίου,
Χ.Ι. Παρασκευόπουλος,
Θ. Πελαγίδης,
Ε. Πετράκης,
Β. Ράπανος,
Γ. Στουρνάρας,
Π.Ι. Τσάκωνας,
Μ.I. Τσινισιζέλης,
Χ.K. Τσούκας,
Κ. Χατζημπίρος,
Δ.Ν. Χρυσοχόου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Εισαγωγή – Επιμέλεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή ……………………………………………………………………………………………. 11
Δ. Ξενάκης
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
Οικονομία:
Προβλήματα και Προσαρμογή – Κρίση και Μεταρρύθμιση
Διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η θέση της ελληνικής οικονομίας …. 53
Β. Ράπανος
Προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις
για την επίλυσή τους ……………………………………………………………………………. 77
Μ. Αλμπάνη και Γ. Στουρνάρας
Ανατομία της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης με αναφορά
στην ελληνική οικονομία …………………………………………………………………….. 93
Θ. Πελαγίδης
Η οικονομική κρίση και η «σύγκρουση ιδεών» …………………………………….. 111
Π.Γ. Κορλίρας
Ο «μαύρος κύκνος» και η μεταρρύθμιση της διεθνούς
χρηματοπιστωτικής εποπτείας ……………………………………………………………… 117
Γ.Β. Αυγερινός
ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ
Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κλιματικές αλλαγές και επιπτώσεις στην οικονομία ……………………………. 143
Μ. Πετράκης και Γ. Νεοφώτιστος
Πράσινη ανάπτυξη ……………………………………………………………………………… 157
Κ. Χατζημπίρος
Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο: νέα δεδομένα και προσεγγίσεις
για την ανάπτυξη…………………………………………………………………………………. 177
Ν. Μαραβέγιας
Η ελληνική τουριστική πολιτική μπροστά στις νέες εξελίξεις ……………….. 191
Δ. Λαγός
ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ
Δημόσια Σφαίρα, Πολιτικές και Μεταρρυθμίσεις
Αλληλεξάρτηση, ρευστότητα και δημιουργική προσαρμοστικότητα: Η
πρό(σ)κληση της παγκοσμιοποίησης …………………………………………………… 205
Χ.Κ. Τσούκας
Πολιτική κουλτούρα, νόρμες και το έλλειμμα πραγματισμού ……………….. 213
Κ. Α. Λάβδας
ΕυρωπαLκή πολιτική συνοχής και εσωτερική αλλαγή στην Ελλάδα ………. 241
Χ. Ι. Παρασκευόπουλος
Το Σύνταγμα ως βασικός ρυθμιστής της διαφθοράς……………………………… 259
Μ. Μητσόπουλος
Το αίτημα για ισχυρό κράτος: επιστροφή στην ιεραρχία; …………………….. 281
Χ. Κουταλάκης
Δημόσια διαβούλευση, συμμετοχικότητα και διοικητική μεταρρύθμιση .. 293
Σ. Λαδή
Δημόσια πολιτική και «οιονεί αγορές» ……………………………………………….. 307
Χ.Ι. Παρασκευόπουλος
Αντιμετωπίζοντας την κρίση στο ελληνικό Πανεπιστήμιο …………………….. 315
Μ. Μητσόπουλος, Θ. Πελαγίδης
Προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ………….. 329
Θ. Λαζαρίδης
«Πρόθυμη εκχώρηση» για μια αβέβαιη επιβίωση; Κοινωνία της γνώσης,
γνωσιοκεντρική οικονομία, εκπαιδευτική πολιτική και μάθηση
βασισμένη στις ικανότητες …………………………………………………………………… 345
Ν.Ε. Παπαδάκης
Τα όρια της ευρωπαLκής συνδιάθεσης …………………………………………………. 359
Μ.Ι. Τσινισιζέλης, Κ.Γ. Κούγιας και Δ.Ν. Χρυσοχόου

ΕΝΟΤΗΤΑ IV
Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια
Η εξωτερική πολιτική, τα εθνικά θέματα και η διεθνής θέση της Ελλάδας:
Μια κριτική αποτίμηση………………………………………………………………………… 381
Δ. Νεζερίτης
Στρατηγικές αναβάθμισης του ελληνικού παράγοντα στη Μεσόγειο
και τη νότια Ευρώπη……………………………………………………………………………. 399
Δ. Κ. Ξενάκης
Μεταρρυθμίζοντας το μηχανισμό εθνικής ασφάλειας ………………………….. 423
Π.Ι. Τσάκωνας και Θ. Π. Ντόκος
Αντί επιλόγου …………………………………………………………………………………….. 455
Γ. Παπαντωνίου

http://xenakis.page.tl

24grammata.com/ free ebook

[κατέβασέτο]