Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, πρακτικές και χρήσεις του Σώματος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΩΝΗ

24grammata.com/ free ebook

ατέβασέτο]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………5-10
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1.1 Αρχαιότητα…………………………………………………………………..11-15
1 Ανθρωποκεντρική περίοδος: Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης
1.1.2 Ατομιστική περίοδος της Ελληνικής Φιλοσοφίας
1.2 Μεσαίωνας……………………………………………………………………16-18
1.3 Αναγέννηση-Αρχή Νεωτερικότητας………………………………………..19-24
1.3.1 Η διαδικασία του Εκπολιτισμού του Σώματος –Norbert Elias
1.3.2 Το Σώμα ως Μηχανή -Rene Descartes
1.4 Η Νατουραλιστική προσέγγιση του Σώματος……………………………..24-27
1.5 Μαρξ………………………………………………………………………….27-28
1.6 Νίτσε…………………………………………………………………………28-29
1.7 Δαρβίνος………………………………………………………………………29-31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2.1 Το Σώμα στη Μετανεωτερικότητα…………………………………………32-36
2.2 Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός:
2.2.1 Mary Douglas……………………………………………………………….37-39
3
2.2.2 Michel Foucault…………………………………………………………….39-41
2.2.3 Erving Goffman…………………………………………………………….41-45
2.3 Το σωματικό βίωμα στη Φαινομενολογία: Maurice Merleau-Ponty………45-47
2.4 Φεμινιστικές θεωρίες………………………………………………………..47-49
2.5 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες του Σώματος:
2.5.1 Pierre Bourdieu……………………………………………………….…….50-54
2.5.2 Η σχέση του σώματος με την κοινωνία και την παιδεία……………………54-57
2.5.2 Chris Shilling……………………………………………………………….57-61
6 Το Σώμα στην Κοινωνική Ψυχολογία . ……………………………………..61-66
1 Εικόνα Σώματος…………………………………………………………..66-69
2 Τόπος Ελέγχου……………………………………………………………69-73
3 Εικόνα Σώματος και Τόπος Ελέγχου……………………………………..73-75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 Υποθέσεις προς διερεύνηση…………………………………………………..76-77
3.2 Δείγμα…………………………………………………………………………….77
3.3 Ανεξάρτητες μεταβλητές……………………………………………………..78-79
3.4 Η μέθοδος
3.4.1 Συλλογή δεδομένων………………………………………………………..80-83
3.4.2 Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων
3.4.2.1 Ποιοτική ανάλυση των δεδομένων μέσω της Ανάλυσης Περιεχομένου…83-84
3.4.2.2 Δομική ανάλυση και η μέθοδος του Vergès……………………………..84-85
3.4.2.3 Στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων και ποσοτική ανάλυση των
δεδομένων…………………………………………………………………………85-86
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
4
4.1 Ανάλυση περιεχομένου και σύσταση κατηγοριών……………………………87-89
4.2 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του σώματος και φύλο………………………..89-97
4.3 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του σώματος και ηλικία……………………..97-102
4.4 Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του σώματος και κοινωνική τάξη………….102-106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑ, ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
5.1 Εισαγωγικό………………………………………………………………………107
5.2 Βιωμένη σωματική εμπειρία και φύλο…………………………………….107-110
5.3 Βιωμένη σωματική εμπειρία και ηλικία……………………………………110-111
5.4 Βιωμένη σωματική εμπειρία και κοινωνική τάξη………………………….111-113
5.5 Εικόνα σώματος και φύλο…………………………………………………113-116
5.6 Εικόνα σώματος και ηλικία ……………………………………………….116-117
5.7 Εικόνα σώματος και κοινωνική τάξη………………………………………118-119
5.8 Εικόνα σώματος και Τόπος Ελέγχου………………………………………119-121
5.9 Τόπος Ελέγχου και πρακτικές σώματος……………………………………121-123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
6.1 Εισαγωγικό………………………………………………………………………124
6.2 Πρακτικές του σώματος και φύλο…………………………………………124-129
6.3 Πρακτικές του σώματος και ηλικία………………………………………..130-132
6.4 Πρακτικές του σώματος και κοινωνική τάξη………………………………132-136
6.5 Καταναλωτικές συμπεριφορές
6.5.1 Πρακτικές ένδυσης……………………………………………………136-139
6.5.2 Μόδα και συμμόρφωση με τη μόδα…………………………………..140-144
6.6 Συναισθηματική ικανοποίηση από το ρουχισμό……………………………144-149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Συμπεράσματα- Συζήτηση……………………………………………………150-157
Βιβλιογραφία

24grammata.com/ free ebook

ατέβασέτο]

απόσπασμα από το έργο

…1.1.1 Ανθρωποκεντρική περίοδος: Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης
Ο Σωκράτης (466-399 π.χ.) περιέγραψε την ψυχή σαν έναν αβοήθητο φυλακισμένο,
αλυσοδεμένο με χέρια και με πόδια στο σώμα, υποχρεωμένο να βλέπει την πραγματικότητα
όχι άμεσα αλλά μόνο μέσα από τα σίδερα της φυλακής του. Επέμενε πως το σώμα αποτελεί
εμπόδιο στη ψυχή, ένα κώλυμα, μια ατέλεια που διαρκώς μας ενοχλεί, διαταράσσει, αποσπά
και αποτρέπει από το να δούμε την αλήθεια. Δεν αρνήθηκε την ευδαιμονία του ατόμου αλλά
την ευδαιμονία αυτή την ταύτισε με την ηθική τελειοποίηση του ανθρώπου. Ο προορισμός του
ανθρώπου είναι, κατά τον Σωκράτη, η στροφή του από έξω προς τα μέσα, προς την ψυχή και
το νου, προς την αυτοσυνείδηση και αυτογνωσία. Το ανώτατο αγαθό δεν είναι η ζωή αλλά ο
ορθός τρόπος ζωής. Το κύριο δεν είναι η ωφέλεια και η επιτυχία, αλλά η συμφωνία με το
ηθικό και το δίκαιο. Για τον Σωκράτη αυτός που στρεφόταν προς την ψυχή και το νου
προσπαθώντας να τα τελειοποιήσει αποκτούσε μαζί με την αυτοσυνείδηση, ηδονή, εσωτερική
ικανοποίηση και ευδαιμονία. Την πεποίθηση του άλλωστε αυτή επικύρωσε ο Σωκράτης με τον
θάνατό του. (Θεοδωρακόπουλος, 1972).
Ο Πλάτωνας (427-348), ακολουθώντας τη σκέψη του Σωκράτη, θεωρεί το σώμα σαν
το τάφο της ψυχής, μια σκοτεινή σπηλιά και πιστεύει πως όχι μόνο σώμα και ψυχή είναι
διαχωρισμένα αλλά αντίθετα και άνισα. Για το φιλόσοφο υπάρχουν δύο ειδών αντικείμενα:
πρώτον οι ιδέες, που είναι αόρατες, αμετάβλητες και αιώνιες και δεύτερον τα κατ’ ιδίαν
αισθητά πράγματα, τα οποία συνίστανται από μικρότερα μέρη και υπόκεινται στη φθορά…

24grammata.com/ free ebook

ατέβασέτο]