Νίκος Σιγάλας: σύντομο βιογραφικό

Sigalas-Nikos-24γραμματαΝίκος Σιγάλας

Ο Νίκος Σιγάλας είναι ιστορικός, ερευνητής στο Κέντρο Τουρκικών, Βαλκανικών και Κεντροασιατικών Σπουδών (CETOBAK) του C.N.R.S. και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών της Κωνσταντινούπολης (I.F.E.A.). Έχει δημοσιεύσει μελέτες για τον εθνικισμό, τη διαμόρφωση του κράτους και τη βία στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Ελλάδα του 19ου αιώνα, καθώς και για τη νεότερη ελληνική λογοτεχνία.

Επιλογή δημοσιεύσεων: «Des histoires des sultans à l’histoire de l’État. Une enquête sur le temps du pouvoir ottoman (XVIe-XVIIIe siècles)», στο François Georgeon και Frédéric Hitzel (επιμ.), Les Ottomans et le temps, Brill, Λέιντεν/Βοστώνη 2012, σ. 99-128. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος και η ιστορία του Ελληνικού υπερρεαλισμού. Μπροστά στην αμείλικτη αρχή της πραγματικότητας, Άγρα, Αθήνα 2012. «Intention et contingence. L’historiographie de la violence sur les minorités dans son rapport avec le droit», European Journal of Turkish Studies, τχ. 12 (2011)· αφιέρωμα: «Demographic Engineering, Part II: On Intentionalism». «Devlet et État, Du glissement sémantique d’un ancien concept du pouvoir au début du XVIIIe siècle ottoman», στο Gilles Grivaud και Sokratis Petmezas (επιμ.), Byzantina et Moderna. Mélanges en l’honneur d’Helène Antoniadès-Bibicou, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007, σ. 385-415. «Ιστοριογραφία και ιστορία των πρακτικών της γραφής: Ένα προοίμιο στην ιστορία του σχηματισμού της έννοιας ελληνισμός και στην παραγωγή της νεο-ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας», IV International Congress of History and Historiography of Modern and Contemporary Greece. 1833-2002. Proceedings, τόμ. I, E.I.E., Αθήνα 2005, σ. 103-132. «Ελληνισμός και εξελληνισμός: Ο σχηματισμός της νεοελληνικής έννοιας ελληνισμός», Τα Ιστορικά, τχ. 34 (2001), σ. 3-70.