ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ (1900-1914) και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων στον Πόντο

 Fr Trapezudas 24grammataΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ (1900-1914)
και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων στον Πόντο

ΑΝΤΩΝΗ Υ. ΠΑΥΛΙΔΗ
ΑΘΗΝΑ 2004

24grammata.com/ free ebook/ english

[download]

  1.  Free ebooks on Classical Literature and History click here
  2.  ebook in Italiano click qui
  3.  ελληνικά ebook κλικ

No account needed, no registration, no payment

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος Σελίδα 7
Εισαγωγή 9
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γεωγραφικές και ιστορικές συντεταγμένες
του Πόντου και της Τραπεζούντας
Κεφάλαιο 1ο:
Γενικά στοιχεία του Πόντου
1. Τοποθεσία του Πόντου. Προσδιορισμός ορίων 12
2. Διοικητική και εκκλησιαστική διαίρεση 13
2.1. Γενικάfrontistirio-trapezitiko-emporiko-tmima-1913 24grammata
2.2. Διοικητική διαίρεση
2.3. Σημαντικότερες πόλεις – Πληθυσμός του Πόντου
2.4. Εκκλησιαστική διαίρεση – Μητροπολίτες του Πόντου
Κεφάλαιο 2ο:
Τοποθεσία – περιγραφή της Τραπεζούντας 18
Κεφάλαιο 3ο:
Οριζόντιος και κατακόρυφος διαμελισμός
1. Γενικά 21
2. Οριζόντιος – κατακόρυφος διαμελισμός 22
2.1. Ποταμοί
2.2. Βουνά
2.3. Ακρωτήρια
2.4. Κλίμα
2.5. Κατανομή της γης
2.6. Συγκοινωνίες
Κεφάλαιο 4ο:
Εγκατάσταση και ιστορική πορεία των Ελλήνων
στον Πόντο
1. Η σχέση με την ελληνική μυθολογία. Οι πρώτοι άποικοι 28
2. Οι σημαντικότεροι ιστορικοί σταθμοί εξέλιξης του 29
ποντιακού ελληνισμού
2.1. Εγκατάσταση των Ελλήνων στον Πόντο
2.2. Από το Βασίλειο του Πόντου στην οθωμανική κατάκτηση
2.3. Από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι την έξοδο
Κεφάλαιο 5ο:
Ίδρυση – ιστορική πορεία Τραπεζούντας
1. Ίδρυση της πόλης 33
2. Από τους πρώτους αιώνες μέχρι την οθωμανική κατάκτηση 33
3. Από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη Μικρασιατική 35
Καταστροφή
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Κοινωνικο – οικονομικές σχέσεις στην Τραπεζούντα
και προϋποθέσεις ίδρυσης του Φροντιστηρίου
Κεφάλαιο 1ο:
Η κοινωνία του Πόντου και της Τραπεζούντας
1. Διαμόρφωση της κοινωνίας του Πόντου 38
μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα
2. Η κοινωνία του Πόντου και της Τραπεζούντας 45
στις αρχές του 20ού αιώνα
2.1. Γενικά
2.2. Μεταναστεύσεις
2.3. Όψεις της κοινωνικής ζωής στην Τραπεζούντα
2.4. Η μετάβαση στα «παρχάρια», βασικό στοιχείο
της κοινωνικής ζωής
2.5. Οι πανηγύρεις – Η Παναγία Σουμελά
3. Η οικογένεια ως βασικός κοινωνικός θεσμός των Ελλήνων 53
στον Πόντο
3.1. Γενικά
3.2. Δομή της ποντιακής οικογένειας
3.3. Ο γάμος
3.4. Η θέση της γυναίκας
4. Εθνικές ομάδες στον Πόντο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους 60
4.1. Προϋποθέσεις διαμόρφωσης των εθνικών ομάδων
4.2. Περιγραφή των εθνικών ομάδων του Πόντου
4.3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών ομάδων του Πόντου
4.4. Εθνικές ομάδες στον Πόντο σήμερα
4.4.1. Αξιολόγηση
5. Συμπέρασμα 80

Κεφάλαιο 2ο: Κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις ίδρυσης
του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας
1. Κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις ίδρυσης
του Φροντιστηρίου 85
2. Προϋποθέσεις «επανίδρυσης» του Φροντιστηρίου
με την έλευση του 20ού αιώνα 88
2.1. Η υπέρβαση της εσωτερικής κρίσης στην ελληνική
κοινότητα Τραπεζούντας και ο ρόλος του Μητροπολίτη
2.2. Οι οικονομικές προϋποθέσεις
2.3. Ο ρόλος των ελληνικών ποντιακών κοινοτήτων
Τραπεζούντας, Καυκάσου και Ρωσίας στην οικοδόμηση
του νέου κτιρίου του Φροντιστηρίου
2.4. Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Φροντιστηρίου
2.4.1. Η πανηγυρική ομιλία κατά την τελετή των εγκαινίων
2.4.2. Αξιολόγηση της ομιλίας
2.4.3. Η ολοκλήρωση της τελετής των εγκαινίων
3. Συμπέρασμα 116
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Το Φροντιστήριο και η ιδεολογία του
Κεφάλαιο 1ο:
Η ιστορική πορεία του Φροντιστηρίου Τραπεζούντας
1. Από την ίδρυση μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα 119
2. Το Φροντιστήριο κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 122
3. Οι δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Το τέλος 126
Κεφάλαιο 2ο:
Το Φροντιστήριο Τραπεζούντας ως εκπαιδευτικός
μηχανισμός της ελληνικής ποντιακής αστικής τάξης
1. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης 128
1.1. Φροντιστήριο και Μεγάλη του Γένους Σχολή
1.2. Αναλυτικά Προγράμματα
1.3. Κανονισμοί άλλων σχολικών μηχανισμών του Πόντου
1.4. Διδασκόμενα μαθήματα και ιδιαίτεροι στόχοι
διδασκαλίας
1.4.1. «Ο Γεροστάθης»
1.4.2. Αξιολόγηση του «Γεροστάθη»
1.4.3. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασιακού τμήματος του
Φροντιστηρίου
1.4.4. Η ίδρυση του Εμπορικού τμήματος του Φροντιστηρίου
1.4.5. Συμπέρασμα
2. Επιδράσεις του Φροντιστηρίου στην κοινωνία και την
εκπαίδευση της περιοχής 156

2.1. Γενικά
2.2. Η περίπτωση του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου
Τραπεζούντας «Ο Ξενοφών»
2.3. Η περίπτωση της αδελφότητας Κρωμναίων Τραπεζούντας
3. Ελλαδικό κράτος και Φροντιστήριο 166
3.1. Γενικά
3.2. Η περίπτωση του συλλόγου Μικρασιατών «Η Ανατολή»
4. Συμπέρασμα 175
Κεφάλαιο 3ο:
Παράγοντες που επηρέασαν τη λειτουργία του Φροντιστηρίου
1. Γενικά 178
2. Η ελληνική κοινότητα Τραπεζούντας 181
2.1. Οι κανονισμοί της κοινότητας των αρχών του 20ού αιώνα
2.1.1. Ο κανονισμός του 1901
2.1.2. Ο κανονισμός του 1909
2.2. Αξιολόγηση της κοινότητας Τραπεζούντας ως
παράγοντα που επηρέασε τη λειτουργία του Φροντιστηρίου
3. Εκπαιδευτικοί και μαθητές 190
3.1. Εκπαιδευτικοί
3.1.1. Γενικά
3.1.2. Διευθυντές του Φροντιστηρίου
3.1.3.Στατιστικά και άλλα στοιχεία των εκπαιδευτικών
3.2. Οι μαθητές
3.2.1. Γενικά
3.2.2. Καταστάσεις αποφοίτων του Φροντιστηρίου
3.2.3.Στατιστικά στοιχεία
4. Συμπέρασμα 211
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Συμπεράσματα 215
Βιβλιογραφία 223
Παραρτήματα 233