Ελληνικά σχολεία στην Αίγυπτο και άλλες χώρες της Β. Αφρικής και Μ. Ανατολής

24grammata.com/ εκπαίδευση / θέματα αποδήμων
i. Αμιγείς εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα των ελληνικών σχολείων της ημεδαπής. Φορείς τους είναι οι κατά τόπους Ελληνικές Κοινότητες ή η Εκκλησία. Σε αυτές διδάσκουν στη πλειονότητά τους εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από το Υπ.Ε.Π.Θ. ή συμβασιούχοι και ωρομίσθιοι που έχουν προσληφθεί από τις κατά τόπους Ελληνικές Κοινότητες και την Εκκλησία.

ii. Τμήματα ελληνικής γλώσσας ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τα οποία λειτουργούν στο πρωινό πρόγραμμα των σχολείων των χωρών αυτών. Φορείς τους είναι οι χώρες υποδοχής και διδάσκοντες είναι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από το Υπ.Ε.Π.Θ.

iii. Δίγλωσσο σχολείο: Πρόκειται για την Αμπέτειο Σχολή Καΐρου (Γυμνάσιο-Λύκειο). Το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών είναι ίδιο με εκείνο των σχολείων της ημεδαπής. Το αραβόφωνο πρόγραμμα σπουδών καλύπτει το 25% εκείνου που αναφέρεται στα αιγυπτιακά δημόσια σχολεία. Για τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου προβλέπονται ειδικές εξετάσεις που διενεργούνται από Επιτροπή του Υπ.Ε.Π.Θ. Σε αυτό διδάσκουν εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από το Υπ.Ε.Π.Θ., αραβοδιδάσκαλοι και συμβασιούχοι του ελληνικού δημοσίου.

iv. Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας και τμήματα ενηλίκων. Είναι απογευματινά τμήματα και φορείς τους είναι οι κατά τόπους Ελληνικές Κοινότητες, οι Ελληνικές Διπλωματικές αρχές ή Πολιτιστικοί και Μορφωτικοί Σύλλογοι. Διδάσκουν εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από το Υπ.Ε.Π.Θ..

v. Άλλες περιπτώσεις είναι:

  • τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου διδάσκουν εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από το Υπ.Ε.Π.Θ.
  • το Φροντιστήριο Ελληνικής Γλώσσας στο Χαλέπι της Συρίας, του οποίου φορέας  είναι η Εκκλησία και στο οποίο διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε τμήματα ενηλίκων με την προοπτική λειτουργίας τμήματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά.