Τα Αγγλικά στα Δημοτικά Σχολεία

παπαχρηστου 24γραμματαEιρήνη Παπαχρήστου


ΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΠΕ:

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Το Τεσσαρακοστό έβδομο (47) βιβλίο της σειράς   “εν καινώ”   (αριθμός σειράς 47, ημ. έκδοσης: 16/06/2013) είναι  η επιστημονική μελέτη της Ειρήνης Παπαχρήστου

24grammata.com-εν καινω

[κατέβασέτο]
Αντί Προλόγου

Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ειsαγωγή
1.1. ΤΠΕ και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Δημοτικού σχολείου
1.2. Οι ΤΠΕ και η συμβολή τους στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και πρακτικές

1.3. Θεωρίες Μάθησης

1.4. Οι ιδιότητες του υπολογιστή ως μέσο και γνωστικό εργαλείο

1.5. Η σημασία των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών

για τους υπολογιστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εισαγωγή
2.1. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς

2.2. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων
Γλωσσών

2.3. ΤΠΕ και Διδακτική των Ξένων Γλωσσών

2.4. Η εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας με τη βοήθεια των Η/Υ

(CALL- Computer Assisted Language Learning)

2.5.  Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

24grammata.com-εν καινω

[κατέβασέτο]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

3.1. Η χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο μάθησης

3.2. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των επικοινωνιακών υπηρεσιών του

3.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση του internet στη

Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1.1. Το δείγμα

1.2. Το ερευνητικό εργαλείο

1.3. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων

1.4. Ο σκοπός και οι υποθέσεις της έρευνας

24grammata.com-εν καινω

[κατέβασέτο]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

2.1.1.  Δημογραφικά χαρακτηριστικά

2.1.2.  Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά

2.1.3.  Χρήση και εξοικείωση απέναντι στους υπολογιστές

2.1.4.  Η στάση των μαθητών απέναντι στον Η/Υ

2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2.2.1.  Προσωπικά στοιχεία

2.2.2.  Χρήση και εξοικείωση απέναντι στους υπολογιστές

2.2.3.  Αντιλήψεις για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

2.2.4.  Στάσεις Καθηγητών σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ στη

διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου
72

2.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

2.3.1.  Δημογραφικά χαρακτηριστικά

2.3.2.  Χρήση και εξοικείωση απέναντι στους υπολογιστές

2.3.3.  Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στις ΤΠΕ

2.3.4.  Διεύθυνση σχολικής μονάδας και ΤΠΕ

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.  Αναφορικά με τους Μαθητές

Β.  Αναφορικά με τους Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας

Γ.  Αναφορικά με τους Διευθυντές

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.  Ερωτηματολόγιο Μαθητών

2.  Ερωτηματολόγιο Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

3.  Ερωτηματολόγιο Διευθυντών

24grammata.com-εν καινω

[κατέβασέτο]